Participatie

De ouderraad
De ouderraad is de groepering van alle ouders van onze school. Ze hebben als taak de samenwerking
tussen ouders en school te bevorderen en de opvoedingsgemeenschap uit te bouwen in het belang van de
leerlingen.
Ze wil haar doelstellingen bereiken door ouders te informeren en vormingskansen te bieden, door ouders te
betrekken bij de besluitvorming in de school, door samen met de school concrete projecten op te zetten en
door contacten en relaties in de school te bevorderen.

De leerlingenraad
Leerlingen kunnen niet alleen van ons leren. Wij kunnen ook van hen leren.
Al sinds 1995 hebben onze leerlingen ononderbroken inspraak in het schoolbeleid en participeren ze in de organisatie van de school.
In de leerlingenraad krijgen ze inspraak in de dagelijkse organisatie en de uitbouw van activiteiten binnen de school.
Voor de schoolorganisatie is het een toetssteen voor beslissingen.
Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 7de jaar krijgen in het begin van het schooljaar de kans om zich
aan te sluiten.
Sommige afdelingen op Campus Engineering hebben een deelraad. Daar worden afdelingsgebonden problemen en voorstellen
besproken en aangepakt. Ook de leerlingen van de eerste graad vormen een deelraad.
Uit de deelraden zetelen 2 afgevaardigden in de overkoepelende leerlingenraad.
Hier worden de afdelingsoverstijgende voorstellen of problemen samen met de directie besproken.
Vier leerlingen van de overkoepelende leerlingenraad zetelen in de schoolraad.
 

De schoolraad
In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap
inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren van de school, waarvoor de Raad van Bestuur de
eindverantwoordelijkheid draagt. De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de
leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap.

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem