Leerlingenbegeleiding

De leerlingendienst
Iedere afdeling heeft zijn eigen leerlingenbegeleider. De eerste graad beschikt over een aparte leerlingenbegeleider.
De leerlingenbegeleiders volgen de leerlingen individueel op.
Leerlingen en ouders kunnen steeds bij hen terecht met vragen en bezorgdheden allerhande (vb.: leerstoornissen, moeilijkheden op school of thuis zoals verdriet, medische problemen, ruzie, gedragsproblemen…).
Zij staan in voor het toezicht tijdens de pauzes en de dagelijkse opvolging van de afwezigheden.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen.
Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van de ouders en de school: als het moeilijk wordt, kan je bij het CLB terecht.
Het Guldensporencollege werkt samen met CLB Groeninge.
Leerlingen, ouders en school kunnen gratis een beroep doen op de medewerkers van het CLB voor informatie, hulp en begeleiding op het vlak van leren en studeren, het maken van goede studiekeuzes, van lichamelijke ontwikkeling en gezondheid en op vlak van ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden.
Je kan de CLB-medewerkers contacteren via het centrale nummer van CLB Groeninge: 056 24 97 00
Meer informatie over de werking van het CLB lees je op www.vclbgroeninge.be.

Taalcoaching
Wat er ook wordt geleerd  taal speelt een belangrijke rol in het leerproces. 
Met de taalcoaching willen we tegemoet komen aan de taalnoden van sommige leerlingen in hun klas of op school. 
We stimuleren klare taal tussen leerlingen en leerkrachten en vereenvoudigen de communicatie met de ouders. 
Dit doen we door anderstalige en taalzwakke jongeren te begeleiden bij het begrijpen en verwerken van leerstof. 
We geven leerkrachten advies voor het gebruik van klare taal in de klas, maar ook in het cursusmateriaal, de evaluaties, het  huiswerk en opdrachten, veiligheidsinstructiekaarten …
Zo creëren we een taalvriendelijk milieu op onze school  waarin alle leerlingen positief gestimuleerd worden en kunnen blijven evolueren.

Schoolloopbaanbegeleiding

Op verscheidene momenten in de schoolloopbaan moeten leerlingen belangrijke, weloverwogen keuzes maken.
Het schoolteam zorgt ervoor dat leerlingen goed ingelicht en voorbereid de overstap naar een studierichting maken.
Het is belangrijk bij zo’n moment niet alleen rekening te houden met resultaten en capaciteiten, maar ook met motivatie, interesses en inzet. 

Bij hun keuze worden leerlingen ook gesteund of gestuurd door de begeleidende klassenraden die op basis van bovenvermelde factoren, advies verlenen of naar een bepaalde studierichting doorverwijzen. Het CLB kan hiervoor ook ingeschakeld worden.
Vanzelfsprekend worden de ouders hierbij nauw betrokken. 

Per scharniermoment (2des, 4des en 6des) begeleiden we ouders en leerlingen. Ouders krijgen een overzicht van elke te verwachten activiteit aan het begin van elk schooljaar. Hier volgt een greep uit onze werking.
Voor het eerste en tweede jaar besteden we tijdens het klasuurtje tijd aan studietips, studieplanning en studiehouding en de organisatie van de boekentas. In mei gaan de leerlingen een kijkje nemen in de verschillende afdelingen op school.
De ouders van de tweedes krijgen een infomoment  waarbij het CLB uitleg geeft over de verschillende studierichtingen.
Het CLB geeft deze uitleg ook in de klas.
Voor de vierdes en zesdes werken we met een keuzedossier. Dit is een dossiertje dat ze samen met de klasleerkracht invullen. We peilen hierin naar de studiebelangstelling, bekijken  de leerprestaties, de leer-en studiehouding en bieden info omtrent mogelijke studierichtingen.
Door het invullen van dit dossier leren de leerlingen nadenken over eigen toekomst. Ook voor de ouders van de vierdes en zesdes is een infomoment voorzien.
Voor het zesde jaar wordt de overstap naar het hoger onderwijs extra begeleid door middel van enkele specifieke activiteiten:

  • In november is er een klassikale infosessie (uiteenzetting keuzemogelijkheden, bamastructuur en creditsysteem hoger onderwijs, werken met de onderwijskiezer). 
  • Na Nieuwjaar wordt aan de leerlingen gevraagd hun interesses voor verdere studies kenbaar te maken (via het keuzedossier, af te geven aan hun klasleerkracht).
  • In februari is er een profielendag. In de voormiddag wordt het bezoek aan de SID-in beurs voorbereid en wordt er gewerkt rond beroepsprofielen. Leerlingen krijgen informatie van oud-leerlingen aan de hand van rondetafelgesprekken. Oud-leerlingen stellen hun gekozen richting zelf voor en beantwoorden vragen van de zesdejaars aangaande moeilijkheidsgraad, vakkenpakket, wijze van lesgeven...
    In de namiddag bezoeken de leerlingen de SID-in beurs in de expohallen in Kortrijk (beurs waar hogescholen, universiteiten en diverse overheidsdiensten zich voorstellen) .
  • In deze maand organiseren we op Campus Engineering ook een jobbeurs. Leerlingen leren solliciteren tijdens de lessen Nederlands of PAV. Op de jobbeurs kunnen ze effectief aan sollicitatietraining doen en kennismaken met diverse bedrijven die stageplaatsen, mogelijkheden voor eindwerken, vakantiewerk en vacatures aanbieden.

Werkgroep relationele en seksuele vorming

We willen dat iedereen zich goed voelt op onze school.
Daarom worden jaarlijks verschillende acties uitgewerkt.
Zo zijn er de week tegen het pesten, getuigenissen van ervaringsdeskundigen over diverse onderwerpen,
workshops rond seksualiteit en verdovende middelen, vertoningen van educatieve films tijdens de middag en een welkomstboekje voor iedereen.

Campus Engineering + Zuid Beekstraat

Beekstraat 21
8500 Kortrijk

Campus Harelbeke

Stasegemsesteenweg 40
8530 Harelbeke

Campus Gullegem

Oude Ieperstraat 65
8560 Gullegem